Esittelylennot, esittelykurssit, kustannusjakoperusteiset yksityislennot

Ilmailu - 18.09.2017

Lentotoiminta-asetuksen viime vuonna voimaan tulleet vaatimukset mahdollistavat uuden esittelylentojen toimintamuodon. Koulutusorganisaatiot sekä harraste- ja vapaa-ajan ilmailua edistävät organisaatiot saivat mahdollisuuden lentää esittelylentoja uusien koulutettavien tai uusien jäsenten houkuttelemiseksi. Jotta toimintaa ei katsottaisi kaupalliseksi ilmakuljetukseksi, on sen täytettävä määrätyt edellytykset.

Esittelylennot

Esittelylennot ovat lentoja, joiden tarkoituksena on esitellä lentotoimintaa uusien koulutettavien ja harrastajajäsenten hankkimiseksi. Esittelylennot eivät ole kaupallista toimintaa, vaikka niistä voidaan periä korvausta.

Esittelylentojen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Lennon saa suorittaa hyväksytty lentokoulutusorganisaatio tai lentokerho, joka on perustettu edistämään harraste- ja vapaa-ajan ilmailua. Organisaatio ei voi olla olemassa vain esittelylentoja varten.  Esittelylennoista ei saa tulla organisaation ulkopuolelle jaettavaa voittoa.

 • Jos toimintaan osallistuu muita kuin organisaation jäseniä, voivat kyseiset lennot olla ainoastaan pieni osa organisaation toimintaa. Pieneksi osaksi katsotaan Suomessa enintään 6 päivänä vuodessa tapahtuva esittelylentotoiminta. Päivittäisiä lentojen määriä ei ole rajoitettu. Esittelylennoilla käytettävä ilma-alus on joko organisaation omistama tai ilman miehistöä vuokrattu.

 • Lento on lyhytkestoinen lentokierros, jossa lentoon lähdön ja laskun on tapahduttava samalla lentopaikalla tai toimintapaikalla.

 • Lennot on suoritettava päivällä näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti.

 • Turvallisuudesta vastaavan henkilön on valvottava lentoja.

 • Esittelylennon voi suorittaa yksityislentäjän lupakirjan haltija, mutta lennosta peritty korvaus pitää tilittää kokonaan lentokerholle.

Suomessa ovat lisäksi voimassa seuraavat ilmailumääräyksen OPS M1-33 lisävaatimukset:

 • Esittelylentoja tarjoavan organisaation tulee pitää kirjaa tehdyistä esittelylennoista ja niiden määristä. Kirjanpitoon tulee merkitä vähintään seuraavat tiedot: lennon päivämäärä, ilma-aluksen rekisteritunnus ja ilma-aluksen ohjaaja. Kirjanpito tulee säilyttää vähintään 2 vuotta.

 • Esittelylentoja tarjoavan organisaation on määriteltävä kirjallisesti tällaisia lentoja suorittavat ohjaajat sekä ylläpitää listaa näistä ohjaajista. Kirjanpito tulee säilyttää vähintään 2 vuotta.

 • Esittelylentoihin käytettävällä ilma-aluksella on oltava voimassa oleva ICAO Annex 8 tai EASA -lentokelpoisuustodistus. Esittelylentoja ei voi suorittaa ilma-aluksen luvalla ilmailuun tai väliaikaisella luvalla ilmailuun. Näin ollen esittelylentoja ei voi suorittaa ultrakevyellä lentokoneella eikä muilla tyyppihyväksymättömillä ilma-aluksilla.

 • Esittelylentoja tarjoavan organisaation on varmistettava että matkustajalle on tiedotettu, että esittelylento ei täytä kaupallisen lentotoiminnan turvallisuus- ja vakuutusvaatimuksia.

 • Esittelylennoista on toimijan ilmoitettava toimintaa koskevat tiedot Trafin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Ilmoituslomake löytyy Trafin verkkosivuilta.

Lentokoulutuksen esittelylennot

Esittelylento ei ole koulutusorganisaation hyväksytyn koulutusohjelman mukainen lento esimerkiksi harrasteilmailun (purjelento, moottoripurjelento, ultrakevyet, autogyrot) esittely- ja tutustumiskurssilla (ilmailumääräys TRG M1-7) tai ensimmäinen koululento lentokoulutuksesta kiinnostuneille. Näissä eivät esittelylentojen vaatimukset ja kansalliset lisävaatimukset ole voimassa. Ensimmäisen koululennon toimintaohje löytyy Trafin verkkosivuilta.

Kustannusjakoperusteiset yksityislennot

Yksityislentojen kustannusten jakaminen tulee tapahtua seuraavasti:

 • Lentojen kustannukset voidaan jakaa sillä edellytyksellä, että kaikki välittömät kustannukset jaetaan kaikkien ilma-aluksessa olevien henkilöiden kesken (ohjaaja mukaan lukien), ja että niiden henkilöiden määrä, joiden kesken nämä kustannukset jaetaan, on rajoitettu kuuteen.  EASA on määritellyt suorat kustannukset seuraavasti: polttoainekustannukset, laskeutumismaksut, lentokenttämaksut ja lentokoneen vuokra.

 • Yksityislentoja voi mainostaa ennakkoon, mutta mainonnassa on selkeästi ilmoitettava, että kyse on kustannusjakoperusteisesta yksityislennosta ja ettei kaupallisen ilmailun turvallisuus- ja vakuutusvaatimuksia noudateta. EASA sallii myös internet-portaalin kautta tapahtuvan markkinoinnin ( skyuber) ja on itse tehnyt sopimuksia vapaaehtoisista turvallisuusohjeista (safety charter) alalla olevien eurooppalaisten toimijoiden kanssa (Wingly, Coavmi ja Flyt).

 • Kustannusten jako on mahdollista myös ultrakevyellä lentokoneella tai muulla tyyppihyväksymättömällä ilma-aluksella lennettäessä. Lupa ilmailuun kuitenkin oltava.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo, Veli-Matti.Petramo@trafi.fi