Lentomiehistölle uusi väsymyksenhallintajärjestelmä

Ilmailu - 23.05.2016

Lentoliikenteessä väsymys on tunnistettu niin suureksi riskiksi, että Euroopassa otettiin käyttöön EASAn eli Euroopan lentoturvallisuusviraston väsymyksenhallintajärjestelmä, jossa lepoajat on tarkasti määritelty. Uusi asetus koskee ensivaiheessa vain kaupallista lentoliikennettä. Liikelento-operaattoreille on tulossa myöhemmin oma säännöstö.

Erityisasiantuntija Jukka Hirviranta Trafista kertoo, että lentäjän työ voi olla hyvinkin rasittavaa: ”Lentomiehistön työ on säännöllisen epäsäännöllistä ja väsymys koskee myös sellaisia lentoja, jotka eivät ole aikaerolentoja. Väsymys voi kehittyä kumulatiivisesti ja sitä yritetään nyt hallita uudella säännöstöllä.” Säännöstö tuli voimaan helmikuussa koko EU:n alueella. Väsymysriski on tunnistettu jo aikaisemminkin globaalilla tasolla mm. siviili-ilmailun kattojärjestössä ICAOssa, mutta sen hallinnasta on annettu vain suosituksia.

Jokaisen operaattorin on tunnistettava omaan toimintaansa liittyvät riskit ja kehitettävä väsymyksen hallintajärjestelmää sen mukaisesti. Perusedellytyksenä on, että koko henkilökunta saadaan mukaan – vastuullisista johtajista keskijohtoon ja työvuorosuunnittelusta operatiiviseen valvontaan. Tietysti myös lentomiehistön jäsenien on sitouduttava siihen.

”Lentomiehistön velvoitteeksi on määritelty, että jos kokee uneen liittyviä häiriöitä, niistä pitää ja saa ilmoittaa väsymyksenhallintajärjestelmään. Esimerkiksi huonosti nukkuvat lapset voivat aiheuttaa väsymystä. Lentoliikenteen säännöksiin on kirjattu ns. just culture eli oikeudenmukaisuuden kulttuuri. Ennen ehkä pelättiin, että terveys- tai uniongelmien myöntäminen voi voisi aiheuttaa esim. lentolupakirjan menetyksen. Jos ei ole ”fit to fly”, kuten lentäjät asian ilmaisevat, se pitää pystyä tuomaan esille aivan samoin kuin muut terveyteen liittyvät seikat, ilman, että siitä tulee negatiivisia seuraamuksia. Muussa tapauksessa väsymyksen hallintajärjestelmä ei voi olla luotettava ja toimia sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti”, Hirviranta sanoo. Jos lentomiehistön jäsen on estynyt lentämään väsymyksen takia, asiaa puidaan yrityksen sisällä ja selvitetään, onko se satunnaista vai esim. kumuloitunutta väsymystä.

Trafi on ollut mukana ohjesääntöjen suunnittelussa. ”Säännöstöä on käsiteltiin EASA-komiteassa, jossa jäsenmaa saivat tuoda näkemyksiään esiin ennen kuin määräykset lyötiin kirjoihin ja kansiin. Väsymyksen hallinta oli korkealla Suomen asialistalla. Olemme olleet aktiivisesti mukana väsymyksenhallintajärjestelmän käyttöönoton aikana ja tulemme olemaan mukana sen kehittämisessä myös jatkossa. Vuoropuhelu jatkuu EASAn suuntaan ja tietysti myös sidosryhmien edustajien  kanssa”, Hirviranta kertoo.


Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jukka Hirviranta, jukka.hirviranta@trafi.fi, Puh 029 5346 822