Suomen ilmailulle hyödylliset mittarit päätöksenteon tueksi

Ilmailu - 13.11.2017

 

FASP tutuksi: Tutustu Suomen ilmailun turval­lisuusohjelman lukuun 3.3 Hyväksyttävät turval­li­suuden ja turvallisuuden suorituskyvyn tasot sekä FASPin liitteeseen Suomen ilmailun turvalli­suusindikaattorit ja turvallisuus­tavoitteet.Lähtötilanne päivitystyölle – mitä meillä on nyt?

FASPin liitteessä Suomen ilmailun turvallisuus­indikaattorit ja -tavoitteet, SPI/SPT) esitetään voimassa olevat kansallisen ilmailun koulutus­organisaatioita, lentotoiminnan harjoittajia, huolto-organisaatioita, ilma-alusten suunnit­telu­organisaatioita, ilmaliikenne-palvelujen tarjoajia sekä lentoasema-operaattoreita koskevat mittarit ja tavoitteet.

Ensimmäinen versio Suomen ilmailun turvallisuusindikaattorit ja  -tavoitteet -liitteestä julkaistiin huhtikuussa 2012, ja sen jälkeen sitä on kehitetty pienin päivityksin. Nyt voimassa oleva versio 4.1 julkaistiin syyskuussa 2015. Suurin pohjatyö tehtiin ensimmäistä versiota luotaessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Toimijoilta saadun palautteen pohjalta on tunnistettu päivitystarpeet. Niistä nousevat esiin erityisesti ilmailun eri osa-alueiden erityispiirteiden huomioon ottaminen ja parempi pureutuminen systeemitason uhkiin – kuten puutteisiin organisaation muutoksenhallinnassa – sekä toimijan suorituskykyyn.

Vastuut ilmailun organisaatioille

Jokaisen ilmailun organisaation tulee käsitellä toimintaansa liittyvät turvallisuusindikaattorit ja -tavoitteet ja käyttää niitä toimintansa suunnittelussa. Organisaation tulee saavuttaa määritetyt tavoitteet käytännössä. Näiden lisäksi organisaation on syytä kehittää omat, täydentävät indikaattorit ja tavoitteet osana turvallisuudenhallintajärjestelmäänsä.

Tällä hetkellä suurin osa toimijoille asetetuista tavoitteista koskee toimijoiden velvollisuutta arvioida, kuinka kyseiseen indikaattoriin liittyvä uhka on otettu huomioon organisaation riskienhallinnassa.

Mitä päivitystyöllä tavoitellaan?

Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikassa kuvataan, kuinka ”…Trafi sitoutuu määrittelemään hyväksyttävän turvallisuustason ja hyväksyttävän turvallisuuden suorituskyvyn tason Suomen ilmailulle ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja Suomen ilmailun riskikuvassa tunnistetut keskeiset riskit.

Turvallisuudenhallinnan ja hyvän turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen, riski- ja suorituskykyperusteinen toiminnanohjaus sekä toimijoiden vastuunkanto toimintansa turvallisuudesta ovat Suomen ilmailuturvallisuuden kulmakiviä. Trafi valvoo ja edistää edellä mainittujen toteutumista….”

Turvallisuusindikaattorit ja -tavoitteet ovat oikein määriteltynä ja käytettynä oleellisia työkaluja Suomen ilmailun ja toisaalta ilmailun organisaatioiden turvallisuudenhallintaan.

Keskeinen tavoite mittareiden päivitystyössä on varmistaa, että Suomen ilmailulle on määritetty  käytännössä toimivat, hyödylliset mittarit ja niihin liittyvät tavoitteet. Niiden avulla voidaan seurata turvallisuuden ja suorituskyvyn kehitystä sekä tarvittaessa reagoida ja seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Milloin ja miten ilmailun toimijat voivat päivitykseen osallistua?

Päivitetyt turvallisuusindikaattorit ja -tavoitteet otetaan käyttöön 1.1.2019. Pohjatyö päivitykseen tehdään syksyn ja talven aikana Trafissa. Työssä hyödynnetään Suomen ilmailun riskikuvia. Maaliskuussa pidämme toimijoille työpajapäivän, jossa käsitellään toimijoiden näkemyksiä indikaattoreista ja niille asetettavista tavoitteista. Tapahtuma on osa Trafin Riskienhallintakampanjaa. Työpajapäivänä on myös mahdollisuus keskustella osa-alueiden keskeisistä riskeistä, mittaamisen ja koko riskienhallinnan periaatteista ja varmistaa, että lopputulos on hyödyllinen ja selkeä.

Päivitys julkaistaan elokuun 2018 loppuun mennessä, jotta asiakasorganisaatioille jää aikaa ottaa uudet indikaattorit ja tavoitteet käyttöön ja järjestelmiinsä.

 

Lisätietoja turvallisuusindikaattorien ja -tavoitteiden päivityksestä:

johtava asiantuntija Heli Koivu, FASP, heli.koivu(at)trafi.fi
erityisasiantuntija Jukka Hovi, lentotoiminnan turvallisuusanalyysit, jukka.hovi(at)trafi.fi