Suorituskyky- ja uhkatiedon hyödyntäminen ilmailun turvallisuustyössä laajenee

Ilmailu - 13.11.2017

 

FASP tutuksi: Suomen ilmailun turvallisuusohjelman luvussa 3.2 Suorituskyky- ja riskiperusteinen toiminnanohjaus (ICAO CE-7, CE-8) kuvataan, kuinka Trafi arvioi asiakasorganisaatioiden hallinta- ja johtamisjärjestelmien suorituskykyä. Se ohjaa Trafin luvanhallintatoimintaa – valvonta mukaan lukien.

 

Trafin vuonna 2014 käyttöön ottama riski- ja suorituskyky­perusteinen toimintamalli (RISTO) on siirtymässä seuraa­vaan vaiheeseen. Toiminta­mallin profiilityökalulla on arvi­oitu määriteltyä metodia käyttäen Trafin ilmailun organi­saa­tio­­asiak­kaiden toiminnan suorituskykyä. Nyt profiili­tietoja aletaan yhdistää myös Suomen ilmailun riskikuvatietoon.

Riskikuvan uhkaskenaariotietoja yhdistetään siis organi­saatio­­profiilien tuottamaan tietoon, jolloin tilannekuva organisaatioiden suoritus­kyvystä ja riskitasosta tarkentuu. Riskikuva tuottaa perustellun arvion uhkista ja niiden riskeistä ja organisaatioprofiili puolestaan yksittäisen toimijan suorituskyvystä ja suojauksista niitä vastaan. Tiedonkeruun, analysoinnin ja arvioinnin tekevät Trafin tarkastajat ja muut asiantuntijat. Lopputuloksena on entistä tarkempi kuva siitä, miten organisaatio kykenee hallitsemaan omaan toimintaansa kohdistuvia riskejä.

Trafi testaa ja pilotoi uutta toimintamallia, jotta valvonnan painopisteitä voitaisiin tarkentaa paremman turvallisuus­vaikuttamisen aikaansaamiseksi.  Samassa yhteydessä tulemme myös jakamaan yhdistet­tyjä uhka- ja suorituskykytietoja luottamuksellisesti asiakkaidemme kanssa. Organisaatiot voivat hyödyntää näitä tietoja oman turvallisuustoimintansa kehittämisessä.


Lisätietoja:
RISTO- profiilityö: kehityspäällikkö Kristiina Roivainen, kristiina.roivainen(at)trafi.fi
Riskikuvatyössä käytettävät riskienarvioinnin metodit: erityisasiantuntija Tapani Maukonen, tapani.maukonen(at)trafi.fi