Saaristoliikenteen kehittämistä voidaan edesauttaa digitaalisilla palveluilla

Liikenteen tieto - Merenkulku - 30.03.2017

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat teettäneet selvityksen saaristoliikenteen kehittämistä tukevista digitaalisista palveluista. Selvitys on osa Saariston liikenne palveluna -konseptin suunnittelua. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisilla digitaalisilla palveluilla voitaisiin tukea saariston liikenteen – myös markkinaehtoisen liikenteen – kehittämistä.

Saaristoliikenteen kustannustehokkuuden ja palvelutason parantumisen kannalta tärkeimmiksi kehittämistavoitteiksi todettiin saaristomatkailun kasvun edellytysten parantaminen, yhteysalusliikennepalveluihin sisältyvien tehottomuuksien vähentäminen sekä markkinaehtoisten liikennepalveluiden toimintaedellytysten parantaminen.

Tavoitteiden saavuttamista voidaan edesauttaa digitaalisilla palveluilla ja tietojärjestelmillä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi saariston matkailuportaali, reittiopas, kutsukyytien tilauskanava sekä matkojen varaus- ja maksusovellus.  

Saaristoliikenteen kehittämien on tärkeää paitsi matkailijoiden myös saariston vakituisten asukkaiden näkökulmasta. Kasvavat matkailijavirrat tukevat saariston elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja lisäävät liikennepalvelujen tarjontaa. Saaristoliikenteen kehittämistä tukevat digitaaliset palvelut -selvitys tehtiin pääasiassa Turun saaristossa toimivien liikennöitsijöiden ja heidän asiakkaidensa tarpeiden pohjalta, mutta selvityksen tuloksia voi soveltaa myös muilla harvaan asutuilla alueilla.

Raportti ja sen liitteet löytyvät Liikennelabran verkkosivuilta.