Aluksen päällikön ja laivanisännän velvollisuudet hylkyjen poistamista koskevassa Nairobin yleissopimuksessa

Merenkulku - 13.06.2017

Hylkyjen poistamista koskeva kansainvälinen Nairobin yleissopimus tuli sovellettavaksi Suomessa 27.1.2017. Uuden yleissopimuksen voimaantulo edellyttää merionnettomuuden aiheuttaman hylyn poistamista Suomessa ja Suomen talousvyöhykkeellä.

Nairobin yleissopimus velvoittaa merionnettomuudessa mukana ollutta aluksen päällikköä tai laivanisäntää antamaan viipymättä ilmoituksen haaksirikosta tai onnettomuudesta sopimusvaltion viranomaiselle. Ilmoitus sisältää mm. aluksen tiedot, tiedon hylyn sijainnista, lastitiedot ja aluksessa olevan öljyn määrän. Suomessa ilmoitus annetaan Liikennevirastolle.

Lisäksi yleissopimus edellyttää, että bruttovetoisuudeltaan yli 300 olevien suomalaisten ja Suomessa käyvien alusten pitää olla vakuutettu. Vakuutuksen tulee kattaa hylyn paikantamisen, merkitsemisen ja poistamisen aiheuttamat kustannukset.

Trafi myöntää vakuutetulle alukselle laivanisännän hakemuksesta vakuutustodistuksen. Trafille lähetettävään hakemukseen tulee liittää kopio vakuutusyhtiön vakuutuskirjasta eli ns. blue cardista.  Alusta ei saa käyttää merenkulkuun ilman kyseistä todistusta ja aluksen päällikön tulee huolehtia, että alkuperäinen todistus säilytetään aluksella.


Finlex: Vastuu merenkulkuonnettomuudesta aiheutuvan hylyn poistamisesta

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Ville-Veikko Intovuori, ville-veikko.intovuori@trafi.fi