Globaali MRV ja tiekartta alusten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Merenkulku - 04.01.2017

EU:ssa on 1.7.2015 alkaen ollut voimassa MRV-asetus, jonka mukaisesti alusten kasvihuonekaasupäästöt (GHG) pyritään arvioimaan. Asetus on lippuneutraali ja koskee kaikkia EU-satamiin tulevia, sieltä lähteviä ja niissä olevia aluksia. Alusten on vuoden 2018 alusta lukien raportoitava polttoaineen käytöstään komissiolle ja lippuvaltion viranomaisille.

IMOssa päätettiin nyt pakottavasta globaalista järjestelmästä (DCS), jonka mukaan alusten tulee raportoida polttoaineen kulutuksestaan vuoden 2019 alusta. Tavoitteena on saada alueellinen EU-järjestelmä sulautetuksi globaaliin järjestelmään.   

Tiekartassa jatkotoimet merenkulun päästöjen vähentämiseksi

DCS-järjestelmän lisäksi IMOssa päätettiin myös tiekartasta eli jatkotoimista merenkulun päästöjen vähentämiseksi globaalilla tasolla. Marraskuun 4. päivänä 2016 voimaan tullut Pariisin ilmasto­sopimus ei kata kansainvälistä ilmailua ja merenkulkua, ja siitä syystä molemmissa liikenne­muodoissa on ollut painetta saada aikaiseksi kansainväliset sektorikohtaiset sopimukset. 

IMOn tiekartta GHG-päästöjen vähentämiseksi on laadittu vuoteen 2023 asti. Tuolloin on tarkoitus hyväksyä IMOn GHG-strategia, joka kattaa erikseen sovittavat toimet merenkulun kasvihuone­kaasu­päästöjen vähentämiseksi. Strategia huomioi DCS- järjestelmästä saadut tiedot alusten polttoaineenkulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä sekä sisältää tarvittavat lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteet.

Varsinaista GHG-strategiaa edeltää alustava strategia keväällä 2018, jotta IMO voi raportoida toimistaan YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) 24.osapuolikokoukseen.

Tiekartan mukaisen työn etenemisen varmistamiseksi perustettiin myös istuntojen välillä toimiva työryhmä keskustelemaan seuraavista aiheista: strategian kunnianhimon taso, ohjaavat periaatteet, laivaliikenteen tulevaisuuden näkymät, päästöskenaariot, laivojen energiatehokkuuden indikaattorit, päästöjen vähentämiskeinot, esteet päästöjen vähentämi­selle, kustannukset ja hyödyt, teknologian prioriteetit ja muun sääntelyn vaikutukset kasvihuone­kaasujen vähentämiselle.

Merenkulku on ilmailun ohella nyt toinen liikennemuoto, joka on ottanut päästöjen vähentämiseen kokonaisvastuullisen, maailmanlaajuisen näkökulman− siitä on jokaisen merenkulkijan syytä olla ylpeä.


Lisätietoja:
johtava asiantuntija Anita Mäkinen
Twitterissä @AnitaMäkinen