Laivapalojen torjunta luupin alla

Merenkulku - 09.02.2017

Laivapalot ovat Euroopassa melko harvinaisia merionnettomuuksia, mutta tapahtuessaan niiden seuraukset saattavat kuitenkin olla vakavia. Laivapalot ovatkin olleet agendalla kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn meriturvallisuuskomiteassa ja Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSAssa. Molemmissa asiaa on käsitelty erityisesti ro-ro-matkustaja-alusten kansipalojen torjunnan näkökulmasta.

”Suomi on painottanut erityisesti laivojen hyvän turvallisuuskulttuurin merkitystä laivojen paloturvallisuuden lisääjänä. Myös teknologian kehitys on tuonut uusia haasteita mukanaan. Sähköturvallisuuden lisääminen onkin noussut keskusteluissa vahvasti esiin, sillä 60 % tapauksista palo oli alkanut sähkölaitteista. Panostaminen sähkölaitteiden turvallisuuden parantamiseen onkin katsottu kustannus-hyötysuhteeltaan tehokkaimmaksi toimenpiteeksi laivapalojen vähentämisessä”, kertoo johtava asiantuntija Marko Rahikainen Trafista.

EMSA julkaissut uuden tutkimuksen laivapaloista

EMSA on julkaissut viime vuoden lopulla laivojen paloturvallisuutta käsittelevän FIRESAFE I -tutkimuksen, jonka tulokset Euroopan komissio on viemässä maaliskuussa IMOn alakomitean (SSE) käsiteltäväksi. FIRESAFE I -raportti löytyy EMSAn nettisivuilta www.emsa.europa.eu/firesafe.

Työ laivojen paloturvallisuuden puolesta jatkuu EMSAssa FIRESAFE II -projektin puitteissa. Tänä vuonna ongelmaan paneudutaan erityisesti tulipalojen tunnistetuissa riskialueissa ilmenevien ongelmien näkökulmasta. Näistä aihealueista tehdään myös tutkimusta vuosina 2017–2018.

Laivanpäällystölle ja viranomaisille käytännön ohjeita onnettomuuden aikaiseen yhteistyöhön

Rajavartiolaitoksen johtamassa kansainvälisessä Baltic Sea MIRG -hankkeessa (Maritime Incident Response Group) tähdättiin viranomaisten hyödyntämien monikansallisten laivapalotoimintamallien kehittämiseen ja laivapaloihin liittyvän yhteistoiminnan tiivistämiseen. Kaksivuotinen hanke päättyi vuoden 2016 lopussa. Hankkeeseen osallistui useita maita Itämereltä, Englannin kanaalin alueelta sekä Välimereltä.

Hankkeessa laadittiin yhteensä neljä osaraporttia sekä erillinen tiivistelmäraportti, joka sisältää myös suositukset tulevaisuuden MIRG-toiminnoille. Baltic Sea MIRG -hankkeen raportit ovat luettavissa ja ladattavissa www.raja.fi/MIRG -sivustolta.

”Erityisesti toivoisimme varustamoiden ja laivojen päällystön tutustuvan Operational Guidelines for International MIRG Operations -raporttiin ja sen onnettomuusalusta käsitteleviin toimintamalleihin sekä johtamis- ja viestimalleihin. Toivomme näiden helpottavan ja tehostavan mahdollisen onnettomuuden aikaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä”, kertoo Rajavartiolaitoksesta meripelastusasiantuntija Petteri Leppänen.

MIRG-hankkeen tuloksia esitellään IMOlle maaliskuussa

Hankkeen tulosten ja erityisesti kehitettyjen johtamis- ja toimintamallien laaja, positiivinen kansainvälinen vastaanotto ja palaute ovat vahvistaneet niiden tarpeellisuuden. Hyvän kansainvälisen vastaanoton myötä hankkeen tuloksista laadittiin myös kansainväliselle merenkulkujärjestölle IMOlle esitys, joka esitellään maaliskuussa IMO NCSR 4 kokouksessa.

Rajavartiolaitoksen johtama Baltic Sea MIRG-hanke on yksi ns. lippulaivaprojekteista EU:n Itämeri-strategiaan kuuluvassa, Trafin koordinoimassa meriturvallisuuden politiikka-alueessa (PA Safe).