Meriliikenteen vaaratilanneilmoitusten avulla tunnistetaan riskejä

Merenkulku - 13.09.2017

Aluksen päällikön tai laivanisännän on 1.9.2017 lähtien ilmoitettava Trafille kaikista tietoonsa tulleista suomalaisen aluksen käyttöön liittyvistä onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Vaaratilanneraportoinnin tarkoituksena ei ole etsiä syyllisiä, vaan hyödyntää vaaratilannetietoa toiminnan kehittämisessä.

Yrityksissä tarvitaan koulutusta vaaratilanteiden tunnistamiseen, jotta vaaratilanteet osataan erottaa työhön kuuluvista normaaleista tapahtumista. Yrityksen johdon on myös tärkeää kannustaa henkilöstöä raportointiin ja osoittaa palautteella, että havaittuihin riskeihin on reagoitu ja niistä on otettu opiksi.

Trafi hyödyntää vaaratilannetietoa turvallisuustyön kehittämisessä

Trafi käyttää onnettomuuksista ja vaaratilanteista saamaansa tietoa turvallisuustyön kehittämiseen ja turvallisuuden edistämiseen. Trafi ylläpitää myös liikennejärjestelmän tilakuvaa, joka kertoo Suomen koko liikennejärjestelmän turvallisuuden tilasta.

Merenkulun onnettomuuksista ja vaaratilanteista kerättävän tietokannan avulla Trafi tarkkailee turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuutta sekä tunnistaa merenkulun riskejä ja turvallisuustrendejä.

Turvallisuustiedon pohjalta kehitetään myös riskiperusteista viranomaistoimintaa ja sääntelyä: toiminta saadaan kohdennettua oikea-aikaisesti, oikein mitoitettuna ja oikeisiin kohteisiin, jolloin resurssien käyttö ja toimenpiteiden vaikuttavuus tehostuvat.


Lue lisää onnettomuus- ja vaaratilanneilmoituksista ja merenkulun tilakatsauksista.


Lisätietoja:
erityisasiantuntija Esa Pasanen, esa.pasanen@trafi.fi