Rautateiden 4. paketti edistyy pala palalta

Rautatiet - 26.04.2017

Uudet EU-säädökset rautateiden turvallisuus-, yhteentoimivuus- ja markkinadirektiivin uudistamiseksi annettiin viime vuonna. Loppuvuodesta 2018 ja kesällä 2019 kansallisesti sovellettavaksi tulevat uudet säädökset muuttavat rautatiejärjestelmää merkittävästi. Keskeisin muutos on Euroopan Rautatieviraston (ERA) toimivallan lisääntyminen: jatkossa myös ERA myöntää mm. rautatieliikenteen harjoittajien turvallisuustodistuksia ja kalustoyksikön markkinoillesaattamislupia.

4. paketin tarkoituksena on sisämarkkinoiden toimivuuden edistäminen ja rajatylittävän liikennöinnin helpottaminen. Sillä, että ERA myöntää jatkossa esimerkiksi turvallisuustodistukset yrityksille, jotka toimivat useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, pyritään turvaamaan luvanhakijoiden yhdenvertainen kohtelu ja samanlaiset toimintaedellytykset.  Toiminnan helpottumiseen pyritään myös entistä tarkemmalla kansallisten sääntöjen tarkastelulla: tavoitteena on, että tarvittavien kansallisten sääntöjen määrä vähenisi vuosi vuodelta.

Suomalaisille toimijoille 4. paketin yhteentoimivuuteen ja turvallisuuteen keskittyvä tekninen osa lisää valinnanmahdollisuuksia ja toisaalta tuo myös uutuuksia hakumenettelyyn. Kaikki turvallisuustodistuksen ja markkinoillesaattamisluvat tulee jatkossa hakea internet-pohjaisen keskitetyn palvelupisteen kautta, josta voi myös seurata hakemuskäsittelyn edistymistä. Lupia, jotka koskevat toimintaa pelkästään Suomen rataverkolla tai pelkästään Suomessa käytettävää kalustoa, voi jatkossakin hakea Trafilta, mutta halutessaan myös ERAlta. Sen sijaan luvat, jotka koskevat toimintaa vähintään kahden eri jäsenvaltion alueella, tulee jatkossa hakea aina ERAlta.

Trafilta haettavien lupien osalta lupamenettelyihin on tulossa myös joitakin 4. paketista johtuvia pieniä päivityksiä. Isompaa muutosvalmiutta kysytään sen sijaan haettaessa lupaa ERAlta. Koska myös Trafi osallistuu aina ERAlta haettavien lupien arviointiin vähintäänkin kansallisia sääntöjä koskevilta osin, lupakäsittelijöiden määrä kasvaa. Samalla ratkaistavaksi tulee myös se, mitä kieltä hakemusprosessissa milloinkin käytetään sekä se, minkälaiseksi hinta ERAlta haettavien lupien osalta muodostuu. Nämä molemmat kysymykset ovat monien muiden tavoin vielä työn alla ERAn eri työryhmissä ja komissiossa. Kaikkien yhteisenä tavoitteena ilman muuta on, että uusi järjestelmä olisi hakijoille mahdollisimman helppokäyttöinen ja toimiva – toivottavasti myös edullinen.

Avoinna olevista kysymyksistä sovitaan pääsääntöisesti komission täytäntöönpano- ja delegointisäädöksillä, joiden sisällöstä myös Trafi on neuvottelemassa. EU-säädöskehikon valmistelun rinnalla kansallisesti tulee huolehtia myös uuden EU-sääntelyn täytäntöönpanosta. Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt säädöshankkeet 4. paketin teknisen osan ja markkinointiosan täytäntöönpanemiseksi. Tavoitteena on, että nykyinen rautatielaki uudistetaan täytäntöönpanon yhteydessä siten, että olemme kesällä2019 valmiita siirtymään uuden rautatiesääntelyn aikakauteen niin EU:ssa kuin kansallisestikin.

 

Lisätietoja:
kehityspäällikkö Kaisa Sainio, kaisa.sainio@trafi.fi