Rautatieliikenteen uudistettava kelpoisuussääntely korostaa toimijoiden vastuuta

Rautatiet - 14.12.2017

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä ja niiden kelpoisuusvaatimuksia koskevaa ns. kelpoisuuslakia ollaan uudistamassa. Muutos korostaa rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmien merkitystä. Muutosesitykset ovat eduskunnan käsiteltävänä.

Merkittävin kelpoisuussääntelyn muutosehdotuksista esittää lain soveltamisalan rajaamista siten, että laki kattaisi jatkossa vain veturinkuljettajat. Muutos korostaa rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmien merkitystä, koska toimijoiden pitää jatkossa itse määritellä liikenneturvallisuustehtävänsä ja niitä koskevat vaatimukset turvallisuusjohtamisjärjestelmissään. Trafi ei enää jatkossa myöntäisi kelpoisuuskirjoja, vaan tarkistaisi, että menettelyt vaadittavien pätevyyksien saamiseksi ja ylläpitämiseksi ovat asianmukaiset ja että niitä noudatetaan.

Myös lakitasoinen lääkärijärjestelmä kohdistuisi jatkossa vain veturinkuljettajiin, joiden lääketieteellisen sopivuuden arvioisi rautatielääkäri. Samalla luovuttaisiin erivapausjärjestelmästä ja lisättäisiin mahdollisuuksia lääkärien ja psykologien osaamisen ylläpitämiseen.

Lisäksi selkeytettäisiin Tafin myöntämän lupakirjan ja rautatieliikenteen harjoittajan myöntämän lisätodistuksen eroavaisuuksia. Laista poistettaisiin mm. lupakirjan ylläpitämisen edellytyksenä ollut ns. 100 tunnin sääntö. Pienimuotoiselta kuljettamiselta ei enää kaikissa tilanteissa vaadittaisi lupakirjaa ja lisätodistusta.

Tavoitteena toimivampi sääntely

Rautatiejärjestelmään esitettyjen muutosten taustalla on halu parantaa kelpoisuussääntelyä sekä lisätä rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden mahdollisuuksia kehittää toimintaansa omia tarpeitaan vastaavaksi. Muutoksella pyritään myös sääntelyn purkamiseen ja poistamaan ns. kansallisia lisiä.

Muutos on merkittävä ja edellyttää hyvää valmistautumista kaikilta rautatiejärjestelmän toimijoilta. Jokainen rautatieliikenteen harjoittaja ja rataverkon haltija vastaa jo nyt omalta osaltaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta, mutta yksityiskohtaisen sääntelyn poistaminen tekee vastuusta näkyvämmän. Trafi pyrkii osaltaan edistämään sitä, että siirtymä vanhasta uuteen olisi mahdollisimman helppo ja ongelmaton.

Trafi tiedottaa erikseen mm. turvallisuusjohtamisjärjestelmien päivittämisestä, kelpoisuuskirjoista luopumisesta sekä näytön vastaanottajien hyväksyntöjen uusimisesta. Tiedotteet julkaistaan trafi.fi -sivuilla.


Katso myös:


Lisätietoja:

kehityspäällikkö Kaisa Sainio, kaisa.sainio(at)trafi.fi, p. 029 5346 837
erityisasiantuntija Jari Nieminen, jari.nieminen(at)trafi.fi, p. 029 5346 829