Sääntelyelin edistää rautatiemarkkinoiden toimivuutta

Rautatiet - 09.02.2017

Rautatiealan sääntelyelin on alan toimijoista riippumaton valitus-, oikaisuvaatimus- ja valvontaelin, joka ratkaisee asioita alan toimijoiden aloitteesta tai omasta aloitteestaan. Sääntelyelintoiminto on perustettu jokaiseen EU-jäsenvaltioon. Suomessa sääntelyelin on itsenäinen viranomaistoiminto, joka toimii Trafin yhteydessä.

Sääntelyelin käsittelee rautatiemarkkinoita koskevia asioita pääsääntöisesti rautatielain säännösten puitteissa. Sen keskeisenä tehtävänä on varmistaa rautatiealan toimijoille tasapuolinen ja syrjimätön pääsy rataverkolle ja tietyille palvelupaikoille, kuten esimerkiksi huoltotiloihin, järjestelyratapihoille, tavaraliikenneterminaaleihin ja matkustaja-asemille. Rataverkon ja palveluiden käyttöä koskevat myös erilaiset hinnoittelusäännöt, joiden noudattamista sääntelyelin valvoo.

Sääntelyelimen ratkaistavaksi voisi tulla esimerkiksi tapaus, jossa rautatieliikenteen harjoittaja kokee, ettei rataverkon haltija ole jakanut ratakapasiteettia tasapuolisesti ja syrjimättömästi eri toimijoiden kesken tai että palvelupaikan ylläpitäjän perimä korvaus veturin pyöränsorvauspalvelun käyttämisestä on liian korkea.

Selvityksiä ja valvontaa

Viime vuonna sääntelyelin selvitti oma-aloitteisesti Suomen rautatiemarkkinoilla tarjottavien huoltopalveluiden sisältöä, tarjonnan ehtoja, hinnoittelun perusteita sekä palvelun tarjontaan liittyvien tietojen julkaisemista. Tällä hetkellä selvitetään vastaavia asioita matkustaja-asemien osalta, ja seuraavaksi vuorossa ovat tavaraliikenneterminaalit. Näiden selvitysten ensisijaisena tarkoituksena on kerätä tietoa sääntelyelimelle sen suorittamaa valvontaa varten.

Viimeaikoina sääntelyelin on toiminnassaan keskittynyt myös verkkoselostusten valvontaan. Verkkoselostus on rataverkon haltijan julkaisema asiakirja, jossa esitellään markkinoille pääsyyn tarvittavat tiedot, kuten ratakapasiteetin myöntämistä ja rataverkon hinnoittelua koskevat säännöt, määräajat, menettelyt ja perusteet sekä rataverkkoon liitettyjen palvelupaikkojen käyttämisen edellytykset.  Verkkoselostuksen tarkoituksena on siis varmistaa läpinäkyvä ja syrjimätön pääsy rataverkolle ja palvelupaikkojen käyttöön.

Tämän vuoden aikana esillä tulevat olemaan myös rataverkon hinnoittelukysymykset. Osana markkinaseurantatyötään sääntelyelin tulee myös kuulemaan rautateiden henkilöliikennepalveluiden loppukäyttäjien näkemyksiä markkinoiden toimivuudesta. 


Lue lisää:
www.saantelyelin.fi

Lisätietoja:
Rautatiealan sääntelyelimen päällikkö Riikka Ristinen, riikka.ristinen@trafi.fi