Avtalen med klassificeringssällskapen har förnyats

Sjöfart - 02.10.2017

I det förnyade avtalet har ytterligare besiktnings- och certifieringsuppgifter delegerats till klassificeringssällskapen. I fortsättningen utför Trafi inte sjösäkerhetsbesiktningar av klassificerade fartyg.

Lue lisää

Beräkningsbelastningar för propulsionsanordningar tas med i isklassföreskrifterna

Sjöfart - 02.10.2017

När isklassföreskrifterna vidareutvecklas gör man det på basis av senaste rön och branschens uttalade behov i syfte att säkerställa de isklassade fartygens konkurrenskraft och vintersjöfartens smidighet.

Lue lisää

Sjöpassagerarnas rättigheter harmoniseras så att de inte är beroende av fartygstyp eller fartområde

Sjöfart - 02.10.2017

Transportörens ansvar och skyldighet att teckna försäkring vid befordran av passagerare och deras resgods i internationell fart regleras i 2002 års protokoll till Atenkonventionen.

Lue lisää

Tillåtet med elektronisk skeppsdagbok

Sjöfart - 02.10.2017

Lagändring förtydligar och lättar på skyldigheterna att föra dagbok ombord.

Lue lisää

Rapporter om tillbud till sjöss för identifiering av risker

Sjöfart - 25.09.2017

För att förebygga risker och utveckla säkerhetskulturen har det införts bestämmelser i sjölagen om tillbudsrapportering till Trafi. En likadan praxis råder redan inom luftfarten och järnvägstrafiken.

Lue lisää