Rapporter om tillbud till sjöss för identifiering av risker

Sjöfart - 25.09.2017

För att förebygga risker och utveckla säkerhetskulturen har det införts bestämmelser i sjölagen om tillbudsrapportering till Trafi. En likadan praxis råder redan inom luftfarten och järnvägstrafiken.

Lue lisää

Befälhavarens och redarens skyldigheter enligt Nairobikonventionen om avlägsnande av vrak

Sjöfart - 14.06.2017

Nairobikonventionen förutsätter bl.a. rapportering om olycka och försäkring av fartyg.

Lue lisää

Årliga koldioxidutsläpp ska rapporteras för första gången nästa år

Sjöfart - 14.06.2017

Företaget förpliktas att övervaka och rapportera relevanta parametrar för energieffektiviteten hos vart och ett av sina fartyg. MRV-förordningen trädde i kraft 1.7.2015.

Lue lisää

Redare: Se till att allt detta är i skick innan barlastvattenkonventionen träder i kraft 8.9.2017

Sjöfart - 13.06.2017

I september ska fartygen ha en barlastvattenhanteringsplan, en barlastvattendagbok och en del av fartygen också ett barlastvattencertifikat.

Lue lisää

Du kan nu kontrollera äktheten och giltighetstiden hos sjömäns certifikat i Trafis e-tjänst

Sjöfart - 26.01.2017

Genom att mata in certifikatets nummer och innehavarens födelsedatum får du närmare upplysningar om behörigheten, förutsatt att den kan hittas utgående från de uppgifter du matat in.

Lue lisää