Avtalen med klassificeringssällskapen har förnyats

Sjöfart - 02.10.2017

Trafi har förnyat avtalen med de godkända klassificeringssällskapen som besiktar fartyg. De nya avtalen jämte bilagor trädde i kraft den 1 oktober 2017. I det förnyade avtalet har ytterligare besiktnings- och certifieringsuppgifter delegerats till klassificeringssällskapen. På detta sätt har en av de strategiska riktlinjer om verksamhetsmodellen beträffande besiktningar av fartyg som Trafi drog upp i maj 2014 slutförts.

I fortsättningen kan klassificeringssällskapen utifrån de besiktningar de utfört bevilja ett fartyg säkerhetscertifikat i enlighet med SOLAS-konventionen, MARPOL-konventionen och lastlinjekonventionen, godkänna fartygets samtliga dokument som kräver godkännande och utföra ISM-auditeringar.

Trafi sköter fortfarande ISPS-inspektioner av fartyg och de certifikat som beviljas utifrån dessa samt beviljandet av mätbrev i sin helhet.

Trafis uppdaterade besiktningsföreskrift trädde i kraft den 1 juli 2017. Då redaren har ingått ett avtal om klassificering av fartyget med ett godkänt klassificeringssällskap som Trafi har befullmäktigat, ska besiktningarna sökas hos klassificeringssällskapet.  I praktiken innebär detta att Trafi i fortsättningen inte utför sjösäkerhetsbesiktningar av klassificerade fartyg.

Alla klassificeringssällskap har samma uppgifter

Alla avtal som ingåtts med klassificeringssällskapen är identiska. Därför är antalet delegerade uppgifter detsamma oberoende av vilket klassificeringssällskap redaren anlitar.

Avtalet jämte bilagor är tillgängligt på Trafis webbplats www.trafi.fi/sv/sjofart/besiktningar/arbetsfordelning_med_klassen

 

Mer information:
enhetschef Max Wilhelmson, tel. 029 543 5000, förnamn.efternamn@trafi.fi