Befälhavarens och redarens skyldigheter enligt Nairobikonventionen om avlägsnande av vrak

Sjöfart - 14.06.2017

Den internationella konventionen om avlägsnande av vrak (Nairobikonventionen) började tillämpas i Finland 27.1.2017. Efter konventionens ikraftträdande måste vrak som orsakats av en sjöolycka avlägsnas i Finland och inom Finlands ekonomiska zon.  

Enligt Nairobikonventionen måste befälhavaren till ett fartyg som varit delaktigt i en sjöolycka och blivit ett vrak eller fartygets redare utan dröjsmål lämna en rapport om olyckan till den behöriga myndigheten i den fördragsslutande staten i fråga. Rapporten ska innehålla uppgifterna om fartyget, uppgifter om var vraket ligger, uppgifter om fartygets last och mängden olja ombord. I Finland lämnas rapporten till Trafikverket.

Enligt konventionen ska finska fartyg och fartyg som anlöper en finsk hamn och som har en bruttodräktighet på minst 300 vara försäkrade. Försäkringen ska täcka kostnaderna för lokalisering, utmärkande och avlägsnande av vraket.

Trafi utfärdar på redarens ansökan ett certifikat över giltighetstiden för försäkringen. Till ansökan ska det fogas en kopia av försäkringsbolagets försäkringsintyg (blue card). Utan certifikatet får fartyget inte användas till sjöfart. Befälhavaren ska se till att certifikatet medförs ombord.


Länkar:
Finlex Ansvar för avlägsnande av ett vrak som orsakats av en sjöolycka


Närmare upplysningar:
Ville-Veikko Intovuori, specialsakkunnig, ville-veikko.intovuori@trafi.fi