Beräkningsbelastningar för propulsionsanordningar tas med i isklassföreskrifterna

Sjöfart - 02.10.2017

Trafi kommer att utfärda nya isklassföreskrifter för handelsfartyg senare i höst. Föreskrifterna ska tillämpas på fartyg som byggs 1.1.2019 eller senare men kan också tillämpas genast efter att de utfärdats, om rederierna så önskar.

Den största förändringen jämfört med tidigare föreskrifter är att beräkningsbelastningarna för propulsionsanordningar, enligt industrins och klassificeringssällskapens uttryckliga önskemål, nu fastställs i föreskrifterna.  Om propulsionsanordningarnas konstruktion föreskrivs det däremot inte utan det är klassificeringssällskapens regler som fortfarande gäller på detta område. I isklassföreskrifterna fastställs endast den målsatta nivån för konstruktionens tålighet.

I de nya föreskrifterna har också säkerhetskoefficienterna för dimensioneringen av propulsionslinjen reducerats. Den erfarenhet man samlat in om tillämpningen av isklassföreskrifterna har visat att detta är befogat för att konstruktionerna inte ska bli överdimensionerade. I övrigt har föreskrifterna förtydligats och preciserats på de punkter som visat sig svårtolkade vid tillämpningen. Kraven på maskineffekt i de olika isklasserna och kraven på isförstärkning av skrovet har inte ändrats i jämförelse med gällande föreskrifter.

I beredningen av isklassföreskrifterna har man utnyttjat den vintersjöfartsforskning som Trafi tillsammans med Trafikverket och de svenska sjöfartsmyndigheterna har finansierat. När reglerna för beräkningsbelastningarna för propulsionsanordningarna har tagits fram har man dessutom samarbetat med den inhemska marina industrin.

För att isklassade fartyg ska kunna behålla sin konkurrenskraft och vintersjöfarten ska kunna fungera smidigt också i framtiden är det viktigt att kontinuerligt utveckla isklassföreskrifterna med utgångspunkt i forskningsrön och branschens behov.

 

Närmare information:
Lauri Kuuliala, specialsakkunnig, lauri.kuuliala@trafi.fi