Gränsen för svavelhalten i fartygsbränsle sjunker globalt 2020

Sjöfart - 04.01.2017

Från början av 2015 har fartyg som opererar i specialområden med avseende på svaveloxider (SECA-områden) – till vilka Östersjön hör – varit tvungna att använda antingen bränsle med en svavelhalt på 0,1 procent eller LNG, eller alternativt varit tvungna att förses med svavelskrubber om de använder bränsle med en svavelhalt som överstiger 0,1 procent.

När EU:s svaveldirektiv uppdaterades så att det uppfyller MARPOL-konventionen beslutade man att den högsta tillåtna svavelhalten i brän­sle på havsområden utanför SECA-områdena från och med början av 2020 kommer att vara 0,5 procent i EU, oberoende av vad IMO beslutar. IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön beslutade emellertid att gränsen för svavelhalten i fartygsbränsle globalt ska sjunka från 3,5 procent till 0,5 procent från början av 2020.

 Största delen av medlemsstaterna var för beslutet, även de stora flaggstaterna.

”För Finland och de finländska sjötransporterna är beslutet att från år 2020 på ett globalt plan övergå till bränsle med en svavelhalt på 0,5 procent betydande. Beslutet korrigerar den snedvridna konkurrensen mellan å ena sidan SECA-områdena i Östersjön och Nordsjön och å andra sidan övriga havsområden, vilken har berott på prisskillnaden mellan bränslen med olika svavelhalter”, säger en glad Anita Mäkinen.

För att säkerställa en kontrollerad övergång utarbetar IMO en implementeringsstrategi som så bra som möjligt ska beakta alla frågor och säkerhetsbekymmer i anknytning till verkställandet av den globala svavelregleringen.


Närmare information:
ledande sakkunnig Jorma Kämäräinen, jorma.kamarainen@trafi.fi
ledande sakkunnig Anita Mäkinen, anita.makinen@trafi.fi