Rapporter om tillbud till sjöss för identifiering av risker

Sjöfart - 25.09.2017

Befälhavaren eller redaren för ett finskt fartyg måste fr.o.m. den 1 september rapportera till Trafi om alla olyckor och tillbud som sammanhänger med fartygets drift. Syftet med tillbudsrapporteringen är inte att leta efter skyldiga utan att utnyttja uppgifterna om tillbudet i utvecklingen av verksamheten.

 

Rederierna behöver utbildning för att kunna identifiera tillbud så att de kan särskiljas från normala händelser anknutna till arbetet. Det är också viktigt att rederiets ledning uppmuntrar personalen att rapportera och visar med sin respons att man reagerat på och tagit lärdom av de risker som uppdagats.

 

Trafi utnyttjar uppgifterna i säkerhetsarbetet

 

Trafi använder de uppgifter om olyckor och tillbud verket fått till att förbättra säkerhetsarbetet och främja säkerheten.  Verket upprätthåller också en lägesbild som ger en uppfattning om säkerheten inom Finlands hela transportsystem.

 

Genom de insamlade uppgifterna i databasen om olyckor och tillbud till sjöss håller Trafi ett öga på hur väl säkerhetsorganisationssystemen fungerar och identifierar säkerhetsrisker och -trender inom sjöfarten.

 

Utgående från säkerhetsuppgifterna utvecklar Trafi också både sin myndighetsverksamhet och regleringen i en mer riskbaserad riktning: insatserna görs i rätt tid, är rätt dimensionerade och inriktas rätt, vilket förbättrar resursanvändningen och effektiviteten.

 

 

Läs mer om olycks- och tillbudsrapportering

 

Närmare information:
Esa Pasanen, specialsakkunnig, esa.pasanen@trafi.fi