Redare: Se till att allt detta är i skick innan barlastvattenkonventionen träder i kraft 8.9.2017

Sjöfart - 13.06.2017

Konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment träder i kraft internationellt 8.9.2017. Syftet med konventionen är att förhindra att skadliga främmande arter sprider sig med fartygens barlastvatten.  

Barlastvattenkonventionen förbjuder fartyg i internationell fart att släppa ut obehandlat barlastvatten och sediment i havet. En anläggning för hantering av barlastvatten ska vara installerad ombord på dessa fartyg först då fartygets IOPP-certifikat förnyas för första gången efter barlastvattenkonventionens ikraftträdande.

När barlastvattenkonventionen träder i kraft i september måste fartygen dock ha nedan nämnda dokument i skick:

  • en barlastvattenhanteringsplan, som ska vara godkänd av klassificeringssällskapet eller Trafi
  • en barlastvattendagbok i enlighet med modellen i konventionen
  • ett barlastvattencertifikat utfärdat på basis av besiktning (endast fartyg med en bruttodräktighet som överstiger 400 och som omfattas av konventionen).

Kom också ihåg att barlastvatten inte får skiftas på Östersjön

När konventionen trätt i kraft men hanteringsanläggningen inte ännu installerats ska fartygen skifta barlastvatten ute på öppet hav. Barlastvattnet kan skiftas när avståndet till närmaste land är minst 50 nautiska mil och vattendjupet minst 200 meter.

På Östersjön är det i praktiken inte möjligt att skifta barlastvatten.  För att skydda Östersjön har Östersjöstaterna beslutat inom Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) att barlastvatten inte får skiftas i området.  Staterna har likaså inom HELCOM gjort tolkningen att några specialåtgärder för hantering av barlastvattnet inte behöver vidtas före installeringen av anläggningen. Denna tolkning har bekräftats av Internationella sjöfartsorganisationen IMO.

 

Länkar:

 

Närmare upplysningar:
Ville-Veikko Intovuori, specialsakkunnig,  ville-veikko.intovuori@trafi.fi
Anita Mäkinen, ledande sakkunnig, anita.makinen@trafi.fi