Sjöpassagerarnas rättigheter harmoniseras så att de inte är beroende av fartygstyp eller fartområde

Sjöfart - 02.10.2017

Statsrådet utfärdade den 24 augusti en förordning om sättande i kraft av 2002 års protokoll till Atenkonventionen, om ikraftträdande av en lag om ändring av sjölagen och lagen om ändring av 24 § i lagen om paketresor.

 

Konventionen och ändringarna i sjölagen och lagen om paketresor trädde i kraft den 5 september samtidigt som Atenkonventionen trädde i kraft i Finland. 
 

I 2002 års protokoll till Atenkonventionen bestäms bl.a. om transportörens ansvar och försäkringsskyldighet vid befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i internationell fart. Inom EU har de materiella bestämmelserna i konventionen i huvudsak satts i kraft genom den s.k. Atenförordningen.  

 

Atenförordningens bestämmelser utvidgas nu att med vissa undantag omfatta också insjötrafik och inrikes trafik med mindre fartyg (fartyg i klasserna C och D och I, II och III). Dessa fartyg behöver dock inte ha det certifikat om att de tecknat ansvarsförsäkring som krävs enligt Atenkonventionen och som utfärdas av Trafi. Certifikatet krävs i utrikes fart och för passagerarfartyg i klasserna A och B såsom också hittills varit fallet. Enligt principerna i sjölagen är passagerarnas rättigheter nu harmoniserade dvs. de är inte beroende av fartygstyp eller fartområde.

 

Redarens ansvar i händelse av personskador som drabbat passagerare utökas så att det motsvarar beloppet för den obligatoriska försäkringen enligt Atenkonventionen. Denna ändring förbättrar passagerarnas rätt att få skadestånd.

 

 

Närmare information:

Ville-Veikko Intovuori, specialsakkunnig, ville-veikko.intovuori@trafi.fi

Aleksi Uttula, ledande sakkunnig, aleksi.uttula@trafi.fi

 

Läs mer: