Tillåtet med elektronisk skeppsdagbok

Sjöfart - 02.10.2017

En ändring av bestämmelserna i sjölagens 18 kapitel om förande av dagbok på fartyg trädde i kraft den 1 september. Samtidigt trädde också Trafis föreskrift Fartygs dagböcker och anteckningarna i dem i kraft.

Lagändringen förtydligar och lättar på skyldigheterna att föra dagbok i synnerhet på små fartyg, som behöver föra endast körjournal. Lagändringen gör det också möjligt att föra elektronisk dagbok. För att en elektronisk dagbok ska kunna tas i bruk krävs ett system som är godkänt av Trafi. Än så länge finns det bara ett elektroniskt system som är godkänt av Trafi.

Genom Trafis föreskrift om fartygs dagböcker har kraven på att föra dagbok och på anteckningar i dem uppdaterats liksom också kraven på dagböckernas form. I föreskriften räknas också de krav upp som den elektroniska dagboken ska uppfylla för att bli godkänd.

 

Trafi har upphört med att trycka dagböcker. I stället har verket publicerat dagboksmallar enligt vilka redaren själv kan låta trycka dagböcker för sina fartyg. Kravet på sigillförsedd genomdragning av dagboken har slopats.


Närmare information:
Aleksi Uttula, ledande sakkunnig, aleksi.uttula@trafi.fi


Läs mer: