Välfärd och livsmiljö är viktiga för oss alla

Sjöfart - 04.01.2017

En fungerande sjöfart är en väsentlig del av ett framgångsrikt näringsliv och medborgarnas välfärd. Vår sjöfartsindustri genererar betydande exportintäkter, och tiotusentals människor i Finland är sysselsatta inom sjöfartsklustret.

En utmaning i utvecklingen av miljöbestämmelserna för sjöfarten är att hitta en balans mellan å ena sidan önskade miljöeffekter och å andra sidan ekonomiska satsningar som eventuellt behövs för att uppnå dessa miljöeffekter. I bästa fall kan det vara möjligt att finna lösningar som sparar både på miljön och på kostnaderna. Situationen är emellertid ofta motstridig, och i de svåraste fallen kan det till och med vara svårt att hitta de tekniska lösningarna.

Till följd av de betydande konsekvenserna berör miljöfrågor oss alla, och därför slår man i Finland först efter noggrant övervägande – vid behov på statsrådsnivå – fast vår ståndpunkt i fråga om nya internationella miljöbestämmelser för sjöfarten.

I Östersjön är en av de mest aktuella miljöfrågorna inom sjöfarten ikraftträdandet av barlastvattenkonventionen och relaterade definitioner, befrielser och godkännanden av utrustning. Det här är ett akut arbetsområde som vi på Trafi satsar på.

Arbetet för att Östersjön ska bli ett kontrollområde för kväveutsläpp (NECA) har pågått redan länge och nu har man fattat beslut om saken inom IMO. Diskussionen om lösningarna för att begränsa växthusgasutsläppen är livlig både inom EU och på global nivå inom IMO. I EU gäller redan MRV-förordningen, och i IMO har man precis beslutat om ett globalt system för att samla in information om bränsleförbrukning och växthusgasutsläpp. IMO har också beslutat om en vägkarta för framtida åtgärder.

Det goda samspelet mellan aktörer och myndigheter inom utvecklingen av internationella och nationella bestämmelser för sjöfarten har till många delar blivit ett partnerskap. Detta har bidragit till att främja en god utveckling och möjliggjort framförhållning både inom sjöfarten och inom sjöfartsindustrin.

 

Tuomas Routa
sjöfartsdirektör

på Twitter @TuomasRouta