Tutkimus vahvistaa käsitystä suomalaisten myönteisestä suhtautumisesta automaattiautoihin

Tieliikenne - 02.02.2018

Automaattiautojen odotetaan lisäävän ihmisten liikkumista, muokkaavan tyypillisiä liikkumistottumuksia erilaisiksi ja tuovan liikennejärjestelmään merkittäviä hyötyjä muun muassa liikenneturvallisuuden ja liikenteen tehokkuuden parantuessa.

”Automaattiajamisen vaikutuksista on esitetty varsin vaihtelevia näkemyksiä. Näiden vaikutusten toteutuminen riippuu pitkälti ihmisten käyttäytymisestä ja mahdollisissa muutoksissa heidän päivittäisessä liikkumisessaan. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että saamme tutkittua tietoa suomalaisten ajatuksista aiheesta”, Trafin johtava asiantuntija Eetu Pilli-Sihvola kertoo.

Trafin ja Liikenneviraston tilaaman tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten robottiautot vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja miten valmiita ihmiset ovat ottamaan käyttöön automaattiautoja. Tutkimuksen toteutti Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimus koostui kirjallisuusselvityksestä, yli 2000 vastaajan postikyselytutkimuksesta ja asiantuntijatyöpajasta.

”Tutkimuksen kyselyosuus vahvisti käsityksen, että suomalaiset suhtautuvat automaattiautoihin valtaosin varsin myönteisesti. Kyselyn tulosten pohjalta voidaan todeta, että suomalaiset ovat melko valmiita kokeilemaan ja käyttämään automaattiautoja, kunhan niiden luotettavuudesta ja turvallisuudesta huolehditaan riittävästi. Tämä antaa varsin hyvät edellytykset uuden teknologian hyödyntämiselle tieliikenteessä”, Pilli-Sihvola kertoo.

Asiantuntijatyöpajassa esitetyt näkemykset taas tuovat lisätietoa automaattiajamisen arvioiduista vaikutuksista täydentäen vielä varsin harvaa tietopohjaa aiheesta.

”Automaattiajamisen vaikutuksia arvioitaessa joudutaan nojaamaan vielä varsin isoihin ja osin epävarmoihin oletuksiin. Ajoneuvoliikenteen määrä voi kasvaa tai pienentyä. Kuljettajan virheistä aiheutuvat onnettomuudet tulevat vähenemään, mutta ajoneuvojen järjestelmien vioista ja häiriöistä johtuvat onnettomuudet taas todennäköisesti lisääntyvät. Isoja muutoksia tapahtuu myös liikkujien vuorovaikutuksessa toisten liikkujien sekä kehittyvän teknologian kanssa. Tutkimusaiheita siis riittää jatkossakin”, Pilli-Sihvola toteaa.


Tutustu tutkimukseen Automaattiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Eetu Pilli-Sihvola, eetu.pilli-sihvola(at)trafi.fi