Vastuullisuuden merkitys kasvaa tulevaisuudessa tiekuljetusalalla

Tieliikenne - 21.05.2018

Trafin kesällä 2017 tekemään kuljetusyrityksille suunnattuun vastuullisuuskyselyyn vastasi lähes 600 erisuuruista ja eri aloilla toimivaa kuljetusyritystä. Kysely oli osa tutkimusta, joka selvitti vastuullisuuden nykytilaa kaupallisessa tieliikenteessä.

Tutkimuksen tuloksiin voi tutusta Trafin verkkopalvelussa.

Tutkimuksesta selviää, että vastuullisuus nähdään kuljetusyrityksissä positiivisena ja olennaisena asiana. Johdon myönteinen suhtautuminen vastuullisuuteen ei kuitenkaan välttämättä heijastu käytäntöön. Taloudelliset ja johtamiseen liittyvät haasteet vaikuttavat toiminnan vastuullisuuden kehittämiseen. Eniten hyötyä vastuullisuutta parantavien toimintatapojen noudattamisesta yrityksille on tullut toimintavarmuuden, kaluston käyttövarmuuden sekä maineen parantumisesta.

Vastuullisuudesta kilpailuvaltti

Tulevaisuudessa vastuullisuuden merkityksen uskotaan kasvavan myös kuljetuksia tilaavien asiakkaiden kohdalla. Sen lisäksi, että vastuullinen toiminta itsessään luo tehokkuutta ja toimintavarmuutta, vastuullisuudella on hyvät edellytykset nousta kilpailuvaltiksi asiakkaista kilpailtaessa.

Sertifioitujen johtamisjärjestelmien käyttö on kuljetusalalla melko vähäistä ja yleisintä suurissa yrityksissä. Tiekuljetusalalla, jossa valtaosa toimijoista on pieniä, voivat Trafin vastuullisuusmallin kaltaiset työkalut toimia apukeinoina toiminnan vastuullisuuden arvioinnissa ja käytäntöön viemisessä.

Trafi kannustaa tiekuljetusalaa vastuullisuuteen vapaaehtoisen vastuullisuusmallin avulla. Tavoitteena on luoda kuljetusmarkkinoille yhtenäinen käsitys siitä, mitä vastuullisuudella tiekuljetusalalla tarkoitetaan. Vastuullisuusmalli herättelee vastuullisuusajatteluun ja tarjoaa monipuolista tukimateriaalia kuljetustoiminnan vastuullisuuden arviointiin ja kehittämiseen. Vastuullisuusmallia voivat hyödyntää sekä kuljetusyritykset että kuljetuspalveluiden ostajat.

 

Vastuullinen kuljetusyritys-tunnus on osoitus vastuullisesta kuljetustoiminnasta. Trafi myöntää tunnuksen käyttöoikeuden vastuullisuusmalliin liittyneille.

Lue lisää:
www.trafi.fi/vastuullisuusmalli


Lisätietoja:
asiantuntija Marke Lahtinen, marke.lahtinen(at)trafi.fi, p. 029 5346 248